navigation

Workshop khởi đầu Immersion Day của Sagemaker

Tổng quan

Chào mừng bạn đến với workshop khởi đầu Immersion Day của Sagemaker

Amazon SageMaker Immersion Day giúp khách hàng và đối tác nắm bắt từ đầu đến cuối về việc xây dựng các trường hợp sử dụng ML từ feature engineering đến hiểu các thuật toán tích hợp khác nhau và Training, TuningDeploy mô hình ML trong môi trường thực tế. workshop hướng dẫn bạn đưa mô hình của riêng mình và thực hiện khối lượng công việc ML ở môi trường máy chủ truyền thống Lift-and-Shift sang nền tảng Amazon SageMaker.

Workshop tiếp theo sẽ tiếp tục giới thiệu các khái niệm nâng cao như Model Debugging, Model Monitoring , AutoML và hướng dẫn đánh giá khối lượng công việc ML của bạn thông qua AWS ML Well-architects lens.

Nội dung

  1. Chuẩn bị
  2. Feature Engineering
  3. Train/Tune/Deploy XGBoost