Phân tích tương quan

Phân tích tương quan giữa feature và biến số mục tiêu

Next, let’s look at how some features relate to the target that we are attempting to predict.

 1. Từ mục Analyze, click Create new analysis.

Studio

 1. Dưới tab Configure, click chọn Histogram.
 • Đặt tên analysis là Age.
 • Click chọn cột age tại mục X asis.
 • Click chọn cột y tại mục Color by.
 • Click Preview để xem analysis.Bạn sẽ thấy biểu đồ trực quan về mối tương quan của feature Tuổi của một người lên biến mục tiêu y.
 • Click Save để lưu thông tin analysis.

Studio

 1. Thực hiện tương tự để tạo anlysis tương quan giữa ngành nghề và tình trạng hôn nhân.
 • Analysis tương quan theo ngành nghề.

Studio

 • Analysis tương quan theo tình trạng hôn nhân.

Studio

 1. Right click trên tab flow, click chọn Rename Data Wrangler Flow.

Studio

 1. Đặt tên flow là BankProcessing.flow.
 • Click Rename.

Studio

Bạn đã hoàn thành tạo các phân tích tương quan giữa các feature và biến mục tiêu. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện chuyển đổi dữ liệu. Studio