Deploy model

Deploy model.

  1. Trong bước này chúng ta sẽ thực hiện deploy model dưới dạng một HTTPS endpoint. Quá trình này sẽ mất khoảng 6-8 phút. Bạn cũng có thể chọn mẫu instance type mới hơn như ml.m5.xlarge cho deployment này.

Studio

  1. Quay trở lại management console của dịch vụ Sage Maker để kiểm tra tiến trình deploy endpoint.
  • Click Instance.
  • Click Endpoints.

Studio

Sau khi tiến trình deploy endpoint hoàn tất bạn có thể tiếp tục làm bước tiếp theo , thực hiện đánh giá model.