Cài đặt Data Wrangler

Cài đặt Data Wrangler

  1. Quay trở lại SageMaker Studio Notebook chúng ta đã tạo trong phần chuẩn bị. Tại menu bên trái , click vào icon dưới hình. Studio

  2. Click chọn Data Wrangler.

  • Click New flow.
  • Data Wrangler sẽ tiến khành khởi tạo. Studio
  1. Tại mục Import DAta, click Amazon S3. Studio

  2. Chọn đường dẫn tới thư mục bank-addtional , chọn file bank-additional-full.csv.

  • Click Advance Configuration.
  • Bỏ chọn Enable sampling.
  • Click Import. Studio

Bạn đã hoàn thành bước tạo Data Wrangler Flow và Import Dataset từ S3. Bước tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện một số phân tích cơ bản.