Train & Tune model

Train và tune model.

  1. Bước đầu tiên chúng ta sẽ chỉ định vị trí của ECR container.

Studio

  1. Chỉ định vị trí của train và validation data set.

Studio

  1. Thực hiện khai báo các training parameters trong SageMaker Estimator. Chúng ta cũng sẽ khai báo các tuning hyperparameters trong set_hyperparameters và sau đó gọi method fit để tiến hành train model.

Studio

  1. Vào giao diện dịch vụ Amazon SageMaker.
  • Click Training.
  • Click Training jobs.
  • Sẽ mất 3-5 phút để training job hoàn tất.

Studio

Chúng ta đã hoàn tất bước train cho model XGBoost, bước tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện deploy model.