Train/Tune/Deploy XGBoost

Tổng quan

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về phần được hightlight trong qui trình ML bên dưới:

  • Train & Tune model
  • Deploy model
  • Đánh giá hiệu suất model ML của bạn
  • Tune model tự động

Studio

Nội dung

  1. Train & Tune model
  2. Deploy model
  3. Đánh giá hiệu suất model
  4. Tune model tự động