Tạo SageMaker Studio

Khởi tạo Amazon SageMaker Studio.

Amazon SageMaker Studio là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) dựa trên web cho phép bạn Build, Train, Debug, Deploy và Monitor các mô hình ML của mình. Studio cung cấp tất cả các công cụ bạn cần để đưa các model của mình từ thử nghiệm đến môi trường thực tế đồng thời nâng cao năng suất của bạn.

Ở bước chuẩn bị này, chúng ta sẽ tiến hành khởi tạo Amazon SageMaker Studio.

 1. Đăng nhập vào AWS Management Console, chọn Region Singapore, sau đó tìm kiếm và truy cập dịch vụ Sage Maker.

Studio

 1. Click vào Amazon SageMaker Studio.
 • Click vào Quick start.
 • Đặt User name là sagemakeruser.
 • Chọn Create a new role dưới phần Execution role.

Studio

 1. Để nguyên cấu hình mặc định và click Create role.

Studio

 1. Chúng ta sẽ thấy Role đã được tạo thành công. Studio

Bạn có thể thấy rằng tùy chọn Bật các template dự án Amazon SageMaker và JumpStart cho tài khoản và người dùng Studio đã được kích hoạt. Chúng ta sẽ giữ cài đặt mặc định này.

 1. Click chọn Role chúng ta vừa tạo và click Submit.

 2. Chọn Default VPC và các subnet trong Default VPC và click Save and continue. Studio

 3. Quá trình khởi tạo môi trường Sage Maker Studio bắt đầu và sẽ ở trạng thái Pending trong vài phút. Studio

 4. Sau khi quá trình khởi tạo Sage Maker Studio hoàn tất , click Open Studio. Studio

 5. Chờ khoảng 1,2 phút để Sage Maker Studio khởi động. Studio

 6. Đây là giao diện khởi đầu của Sage Maker Studio :

 • Dưới mục Notebooks and compute resources, đảm bảo Data Science đang được chọn và click Notebook- Python 3. Studio
 1. Một môi trường Jupyter Notebook mới sẽ được tạo ra, click chuột phải để rename file notebook của chúng ta. Studio

 2. Đặt tên file là workshop.ipynb. Studio

Chúc mừng bạn đã hoàn thành việc tạo Sage Maker Studio và khởi chạy SageMaker Studio Notebook đầu tiên.