Dọn dẹp tài nguyên

Chúng ta sẽ tiến hành xóa các tài nguyên theo thứ tự sau

 1. Xóa endpoint đã được deploy, bằng cách thực thi các cell sau.

Studio

 1. Mở giao diện quản trị của Amazon SageMaker
 • Click Amazon SageMaker Studio để mở giao diện Amazon SageMaker Studio.
 • Thực hiện các bước dưới cho mỗi user được tạo ra.
  • Click chọn user.
  • Tại trang chi tiết user, thực hiện Delete app.
  • Click chọn Yes, delete app và gõ delete để xác nhận.
  • Click Delete.
  • Sau khi delete hết các app, thực hiện Delete user.
 • Sau khi thực hiện delete hết user, click chọn Delete Studio.
  • Click chọn Yes, delete Studio và gõ delete để xác nhận.
  • Click Delete để hoàn tất việc xóa SageMaker Studio.